აუდიტორიული მომსახურება

ფინანსური აუდიტი

საგადასახადო აუდიტი

საბუღალტრო მომსახურება

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება

ორგანიზაციის საგადასახადო და ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკის შემუშავება

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება საბუღალტრო პროგრამაში (სუპერფინი, ორისი, 1C, სხვ...)

მიმდინარე და წლიური საგადასახადო დეკლარაციების და სხვა მასალების მომზადება და წარდგენა

ორგანიზაციის ინტერესების დაცვა საგადასახადო ორგანოებთან

საკონსულტაციო მომსახურება

საგადასახადო კონსულტაცია

საბუღალტრო კონსულტაცია

იურიდიული კონსულტაცია

ინტერესების დაცვა საგადასახადო და სამოქალაქო სამართლებრივ საკითხებზე

ქონების შეფასება

უძრავ მოძრავი ქონების შეფასება

საინვენტარიზაციო სამუშაოები