ჩვენი ჯგუფის მიზანი:
შევისწავლოთ კლიენტის ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება. უზუსტობების გამოვლენის შემთხვევაში შევთავაზოთ მათი გასწორების ოპტიმალური გზები. მოვარგოთ კლიენტის საქმიანობა არსებული საგადასახადო და სააღრიცხვო სისტემას და მინიმუმამდე დავიყვანოთ არსებული რისკები. მიწოდებული მომსახურება იყოს მაქსიმალურად სწრაფი და შედეგიანი კლიენტის საქმიანობისთვის.